غریزه

/

کاتارسیس

/
: بهاره شورگشتی.متولد ۱۳۶۴،۱،۲ . نیشابور _دیپلم‌چهره…

(گفتگو(سارا شاه محمدیان

/
سارا شاه محممدیان من استاد خانم شورگشتی…

(گفتگو(آقای مکتبی

/
طراحی هاشون برای من خیلی جذابیت داشتن…