نشستی پیرامون نمایشگاه گروهی تداخل. با حضور کامبیز صبری و زروان روحبخشان

NFT Week

اجرای بداهه موسیقی و نقاشی
Kambiz Derambakhsh
Najaf Daryabandari
showing 4 short film

نمایش فیلم کوتاه

نمایش فیلم کوتاه