shamis-logo

نگارخانه شمیس

نام ” شمیس ” مأخوذ از سُریانی و به معنی نور و روشنایی معنوی است. نگارخانه “شمیس” نیز با الهام از نام دکتر سیروس شمیسا، استاد ادبیات فارسی و نویسنده توانمند ایرانی، در سال نود و شش تاسیس و نامگذاری شده است

سیروس َشمیسا (متولد رشت ١٣٢٧) تحصیلات عالی خود را در شیراز در رشته پزشکی و سپس ادبیات فارسی آغاز نمود و پس از آن وارد دوره دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در سال ١٣۵٧ از رساله خود به راهنمایی دکتر خانلری دفاع کرد. او در سال هشتاد یکی از چهره های ماندگار ایران و مشاهیر ادبیات معاصر لقب گرفت. محل نگارخانه که تا سال ١٣٩٠ منزل و دفتر شخصی ایشان بوده است؛ توسط مالک فعلی در اختیار نگارخانه “شمیس” قرار گرفته است

شمیس  با هدف ارائه و نمایش آثار هنرمندان معاصر ایران تاسیس شده. این نگارخانه از ابتدا با تکیه بر پژوهش، تحلیل و جمع آوری اطلاعات؛ برنامه های جدیدی را برای نمایشگاه های خود طراحی نمود وه تلاش کرده هنرهای تجسمی را با هنرهای دیگر، همچون  علوم انسانی و تکنولوژی، موسیقی، ادبیات و … گره بزند. نگارخانه شمیس تلاش می کند با برگزاری نشست های تخصصی و ایونت های عمومی این ارتباط را بین هنرهای تجسمی و دیگر حوزه ها حفظ و تقویت کند و آموزش، نمایش و فروش آثار بپردازد

———————————

Shamis Art Gallery

The name “Shamis” is derived from Syriac and means spiritual light and enlightenment. Inspired by the name of Dr. Sirus Shamisa, a professor of Persian literature and a powerful Iranian writer, Shamis Art Gallery was established and named in the year 2017.

Sirus Shamisa (born in Rasht 1958) began his education in Shiraz in the field of medicine and Persian literature and after that he got his Ph’D in Persian literature at the University of Tehran. He defended his dissertation under the guidance of Dr. Khanlari. In 1980, he was named one of the lasting figures of Iran contemporary literature. The location of the Shamis, was Dr. Shamisa’s home and office until 2011 and then it has been given to Shamis Art Gallery by the current owner.

Shamis Art Gallery was founded with the aim of presenting and displaying Iranian contemporary artists and artworks. From the beginning Shamis Art Gallery has relied on researching, analyzing and data collecting for designing the exhibitions and in this regard tried to link the visual arts with other forms of arts, technology, humanities and others. With this in mind, Shamis Art Gallery has been stablishing related meetings, workshops and events alongside the exhibitions

———————————

معرض شاميس الفني

الاسم (Shamis) مشتق من السريانية وتعني الضوء الروحي والتنوير, مستوحى من اسم الدكتور سيروس شاميسا, برفسور الأدب الفارسي و كاتب إيراني قوي، معرض شاميس الفني أُسس وسمى في سنة 2017م.
سيروس شاميسا (ولد في راشت 1958م) بدأ تعليمه في شيراز في مجال الطب والأدب الفارسي وبعدها حصل على الدكتورا في الأدب الفارسي في جامعة طهران. دافع عن إطروحته تحت قيادة د.خانلاري في 1980م، يعتبر وأحد من الشخصيات الدائمة في الأدب الإيران المعاصر. موقع معرض شاميس، كان بيت ومكتب الدكتور شاميسا حتى 2011 وبعدها أعطى إلى معرض شاميس الفني من قِبل المالكِ الحاليِ.
معرض شاميس الفني أُسس بهدف تقديم وعرض الفنانين الايرانيين المعاصرين والأعمال الفنية, من البداية معرض شاميس الفني إعتمد على البحث والتحليل وجمع البيانات لتصميم المعارض وبهذا الخصوص حاول المعرض ربط الفنون البصرية بالفنون الأخرى، التقنية والعلوم الانسانية والخ. وهذا الأمر في البال، معرض شاميس الفني أسس لأجتماعات وورشات بجانب المعارض الفنية.

———————————

Galerie d’art Shamis

Le nom “Shamis” est dérivé du syriaque et signifie lumière spirituelle et illumination. Inspiré par le nom du Dr Sirus Shamisa, un professeur de littérature persane et un puissant écrivain iranien, la galerie d’art Shamis a été créée et nommée en 2017.

Sirus Shamisa (né à Rasht en 1958) a commencé ses études à Shiraz dans le domaine de la médecine et de la littérature persane, puis il a obtenu son doctorat en littérature persane à l’Université de Téhéran. Il a soutenu sa thèse sous la direction du Dr Khanlari. En 1980, il a été nommé l’une des figures durables de la littérature contemporaine iranienne. L’emplacement actuel de Shamis fût la maison et le bureau du Dr Shamisa jusqu’en 2011, puis il a été donné à la galerie d’art Shamis par l’actuel propriétaire.

La galerie d’art Shamis a été fondée dans le but de présenter et d’exposer des artistes et des œuvres d’art contemporains iraniens. Dès le début, la Shamis Art Gallery s’est appuyée sur la recherche, l’analyse et la collecte de données pour concevoir les expositions et, à cet égard, a essayé de relier les arts visuels aux autres arts, à la technologie, aux sciences humaines, etc. Dans cette optique, la galerie d’art Shamis a mis en place des réunions et des ateliers parallèlement aux expositions