«امکان بودن»

نمایشگاه گروهی سرامیک، مجسمه

کیوریتور : صادق باقری

« Possibility of Being »

Group Ceramic Art Exhibition

Curator: Sadegh Bagheri

در بی کران هستی، همه چیز در تغییر و تحول است. این تغییرات اجتناب‌ناپذیر و دگرگونی پیاپی، در ذهن بیننده، انگاره‌ای پدید می آورد و آنسوی وضعیت موجود، موقعیت متفاوتی می‌سازد. یک موقعیت که امکان بودن در لحظه جدید را فراهم می‌کند. در گستره زمانی مشخص، تنها برش کوتاهی از این سیر دگرگونی و تغییر مشاهده و درک می شود، زیرا ماندگاری در این وضعیت پایدار نیست و میل به تغییر در زمان و مکان دیگری، تصاویر، مفاهیم، و درکی نو  می آفریند. ادراک‌ ما از این جهان موازی میان خیال و واقعیت ملموس ناشی از تقابل تجربیات درونی، آرزوها، و ناخودآگاه از سویی و تغییرات محیطی و مسائل اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگراست.

___________________________

هنرمندان :بهاره خدائی انارکی، الهه حسینی، مریم طالبی، آناهیتا طیبی
زمان : ۸ تا ۲۲ دی ۱۴۰۲
ساعت بازدید : افتتاحیه ۱۶ الی ۲۱ روزهای دیگر ۱۶ الی ۲۰
گالری شنبه‌ها تعطیل است