واکاوی « بازتاب »
نشستی پیرامون نمایشگاه چند رشته‌ای بازتاب

در نشست پیش رو سیر تکوینی مفاهیم “بازتاب” را در جامعه و آثارهنری مرور کرده و درادامه، چگونگی بروز و ظهور آن را در آثا هنری واکاوی خواهیم کرد.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

با حضور

دکتر فارس باقری

زروان روح بخشان

سهراب احمدی

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

جمعه 1 دی ماه 1402
ساعت 15-17

*حضور در این نشست آزاد و رایگان است.