Posts

زنان درخشانی که در انقلابِ تحت رهبری زنان سودان تغییر ایجاد می‌کنند

در این انقلاب، زنان با قدرت اکثریت معترضین را تشکیل می‌دهند و تبدیل به بلندترین صداها شده‌اند