نشستی پیرامون نمایشگاه عکاسی
“از روزگار سپری شده مردم سالخورده”
با عنوان تصویر، کلمه، دیدارها، بدرودها

*سخنران امین حامی خواه

A meeting around  “The Decline and Fall of Practically Everybody ” photography exhibition

“With the title of “The picture, the word, the meetings, the farewells

Speaker: Amin Hamikhah

——————————–

جمعه 18 مرداد 98
ساعت 18

جهت رزرو و هماهنگی با نگارخانه تماس بگیرید:
۰۲۱۲۲۲۰۱۱۰۲

Friday,August 9, 2019

 18:00 :Time