گزارش تصویری از نمایشگاه گروهی پرسونا

نمایش آثار گروه سنگ، کاغذ، قیچی

رفتار آدمی در مواجهه با آنچه دریافت میکند، تقابلی بنیادین با حضور او نسبت به پدیدههای اطرافش دارد. این حضور و بودن، پاسخ و کنشی است نسبت به آنچه میاندیشد و آنچه عمل میکند. نمایشگاه پرسونا به دنبال ارائه و دستیابی به یک مخرج مشترک بین درک و دریافت و کنش و پاسخ، سعی در اشتراکگذاری حقیقتی دارد که ناشی از پیرامون زندگی ما است. آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه در جستجوی فصلی مشترک بین شناخت و حقیقت، امر مهمی را یادآور میشود که منشا در درونیات آدمی و در عین حال الگویی برای برونریزی افکار هنرمند دارد.
………….
هنرمندان :
شایان اصیل، مژده رضایی، رامونا شفیعی ، صالح چلنگر ، ریحانه جلیلی، مرجان خزلی، سعیده خیری، سارا عصاره، سامان عهدیآذر، پریسا فلکالدین، نسیم مرادی
………….
اختتامیه امروز ساعت ۱۶ الی ۲۰
مکان: فرمانیه ، بلوار اندرزگو  ، کوچه دانیالی ، شماره ۸