نمایشگاه گروهی طراحی « چشم انداز »
*کیوریتو:مریم کی احمدی

Group Drawing Exhibition Landscape

Curator: Maryam key Ahmadi

———————————————

چشم انداز در هنر معاصر صرفا اینکه یک منظره است را بیان نمی کند بلکه از ما سوال می کند. سوال در مورد آنچه توسط هنرمند مشاهده و برای بازنمایی انتخاب شده است و نیز از سوی دیگر در مورد
بخش پنهان آن که نادیده مانده یا انتخاب نشده است, تا در نتیجه روابط مشاهده گرانه توسط مخاطب در ذهن او به شکل دیگری جلوه گر شود. شاید هم ذهن هنرمند و مخاطب در جایی به یک شکل به هم رسیدند.
اما مهم دیدن و پرسیدن است.
مجموعه حاضر تلاشی برای نشان دادن نگاه هنرمند معاصر در بازنمایی چشم انداز و روایتش از آن, سپس دیدن و پرسیدن توسط مخاطب و کشف و بازنمایی روایت خودش از سوژه می باشد.
مریم کی احمدی زمستان ۹۸

The landscape in contemporary art does not merely express a scene but asks us. Ask about what is viewed by the artist and selected for representation. Also on the other hand about the hidden part of it that has been ignored or not selected, so that as a result of the observational relations by the audience in his mind to appear in a different way. Maybe the minds of the artist and the audience came together in the same way somewhere.
But it is important to see and ask.

Maryam key Ahmadi, January 2020

———————————————

علی گنجوی
مرضیه آشیان
ندا صمدی
فرزانه افشار
وحید احمدی طباطبایی
فاطمه پزشکی مقدم

Ali Ganjavi

Marzieh Aashtian

Neda Samadi

Farzaneh Afshar

Vahmid Ahmadi Tabatabaei

Fatemeh Pezeshki Moghadam

————————

افتتاحیه : ۲۰ دی ماه ۹۸
ساعت : ۱۷ الی ۲۱
اختتامیه : ۲۶ دی ماه ۹۸

بازدید همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰
نگارخانه در روزهای شنبه تعطیل است

2019,Opening: January 10

21:00- 17:00  :Time

2019,Closing: January 16

Visit daily from 16:00 to 20:00

The gallery is closed on Saturdays