نگارخانه شمیش برگزار میکند:
فراخوان نمایشگاه عکاسی
برگرفته از متنی کوتاه از «محمود دولت آبادی»
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸
شرکت در فراخوان هزینه‌ای ندارد.

Recall for photography exhibition

“Excerpted from a short text by “Mahmoud Dolatabadi

Deadline for submitting works: July 6, 2009

——————————

متن:

آن جا یک قهوه خانه بود.اما ننشستیم به نوشیدن دو تا استکان چای. چرا؟ دنیا خراب می شد اگر دقایقی آن جا مینشستیم و نفری یک استکان چای میخوردیم؟
عجله، همیشه عجله…  کدام گوری میخواستم بروم؟ من به بهانه رسیدن به زندگی، همیشه زندگی را کشته ام…

«از روزگار سپری شده مردم سالخورده»

Text:

There was a coffee shop there. But we did not sit down to drink two cups of tea. Why? Would the world be ruined if we sat there for a few minutes and ate a cup of tea?

Hurry, always hurry… Which grave did I want to go to? I have always killed life under the pretext of achieving life…

“Old people have passed away”

——————————

شرایط:
*شرکت در فراخوان هزینه ای ندارد
حداکثر اثار ارسالی از هنرمندان 10 اثر
ابعاد کار حداکثر 100*100

Email: info@shamisartgallery.ir