Samira Zinati | سمیرا زینتی

  • Artist Introduction

 

 

Samira Zinati holds a B.A. in painting from Sooreh University Of Arts. She has shown her artworks in several group exhibitions and solo exhibitions in various art galleries in Tehran, Istanbul and Athens. Zinati also has activities as a curator.

 

سمیرا زینتی کارشناس نقاشی از دانشگاه سوره است و سوابق هنری او شامل موارد زیر میشود

۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی نقاشی یونان / آتن (Art zone 42 gallery)
نمایشگاه گروهی نقاشی ترکیه / گالری آبای در استانبول ۱۳۹۶
نمایشگاه گروهی نقاشی طبیعت با کیوریتوری حبیب رضایی در گالری شمیس ۱۳۹۷
اجرای بداهه موسیقی و نقاشی به همراه ادیب قربانی (دکترای بداهه نوازی ) در گالری شمیس ۱۳۹۸
نمایشگاه انفرادی ( در میان رشته های زود گسل)/ گالری مستقل تهران ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی نقاشی فیگوراتیو / کیوریتور سمیرا زینتی در گالری شمیس۱۳۹۸

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • Artist Statement

مجموعه در میان رشته های زود گسل

طبیعت هیچ‌گاه به طور دقیق آنگونه نیست که ما در نخستین نگاه می‌بینیم؛ در ابتدا چشم‌اندازی از ترکیب‌های به‌هم‌پیوسته و به ظاهر ناگسستنی می‌نماید که هویت مبهمی را در خود باز‌می‌نماید و ما طبیعتش می‌خوانیم. اما به محض آنکه چشم شروع به گشتن می‌کند، تجربه‌ی گسست در دل پیوستار طبیعت رخ می‌دهد؛ تجربه‌ای از ادراک سیال فضا و زمان که پیش از آن به دست نیاورده بودیم
فضا در در دل زمان حرکت می‌کند، از مرز پدیده‌های ایستا فراتر می‌رود، پرواز دسته‌ای پرنده، بادی از سمت دریا یا انعکاس صدای درختان در میان رگه‌های نور خورشید، تجربه را به فراسوی دیدن پیش می‌کشد. از طرفی زمان به مثابه‌ی ایماژهای گذرا، هر لحظه را دوباره می‌سازد، در هر گسستی از زمان، پیوستگی کلاژگونه‌ای از هر لحظه پدید می‌آورد
به انتزاع کشیدن این لحظات ،«در میان رشته‌های زودگسل » تجربه ایست که این مجموعه قصد دارد رقم بزند، همین «گشتن» میان لحظه‌های از هم‌گسسته است، که خود، زود «می‌گسلد» یا حتی «گسیخته است» و به انتزاع دوباره ترکیب کردنشان، که جهانی نو پدیدار می‌کند، که دیگر طبیعت نیست اما در تجربه‌ی دیده‌ شدن، گشتن و به یاد آوردن، رشته‌هایش را با طبیعت باز می‌جوید
اینجا لکه‌ها، سرشت و اصالت پیشین طبیعت را دیگرگون می‌کنند و آنچه را که بوده‌اند، نمی‌پذیرند. درون هیچکدام از پدیدارها آن تعاریف پیشین وجود ندارد. سادگی، آنچه ساده است را انکار می‌کند و نشانه، به قصد بی‌معنا کردن، خود را از درون می‌کاود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • Artworks