اجرای زنده موسیقی الکترونیک Noise & Amibient 
بهروز فراهانی
حسین پوراسماعیل (تصویر)
—————————

زمان اجرا پنجشنبه ۹ آبان ماه 98
ساعت ۱۸
بهای بلیت : ۲۰۰۰۰ تومان .
تهیه بلیت به صورت حضوری نیم ساعت قبل از اجرا در نگارخانه شمیس و از طریق سایت نگارخانه شمیس