اجرای زنده موسیقی الکترونیک Noise & Amibient 
بهروز فراهانی
حسین پوراسماعیل (تصویر)

Live performance of Noise & Amibient electronic music

Behrouz Farahani

(Hosein Pour Esmaeil (Picture

—————————

زمان اجرا پنجشنبه ۹ آبان ماه 98
ساعت ۱۸
بهای بلیت : ۲۰۰۰۰ تومان .
تهیه بلیت به صورت حضوری نیم ساعت قبل از اجرا در نگارخانه شمیس و از طریق سایت نگارخانه شمیس

Thursday,October 31, 2019

 18:00 :Time