نمایشگاه گروهی عکاسی

بر اساس متنی از محمود دولت آبادی

آن جا یک قهوه خانه بود.

اما ننشستیم به نوشیدن دو تا استکان چای.

چرا؟

دنیا خراب می شد اگر دقایقی آن جا مینشستیم

و نفری یک استکان چای میخوردیم؟

عجله،

همیشه عجله…

کدام گوری میخواستم بروم؟

من به بهانه رسیدن به زندگی،

همیشه زندگی را کشته ام…

«از روزگار سپری شده مردم سالخورده»
محمد ابراهیمی
حامد نصر ابادیان
عبدالرحمن مجرد
رضا عیسی پور
دانیال خرمی
نسترن فلاح
سینا احمدی
ستایش بناساز

•افتتاحیه:۱۱مرداد ۹۸
اختتامیه:۱۵مرداد۹۵
هر روز از ساعت ۱۷الی ۲۱

گالری دوشنبه ها تعطیل است.