نمایشگاه گروهی طراحی “چشم انداز”

نمایشگاه گروهی طراحی «چشم انداز »
نمایشگاه گردان : مریم کی احمدی
.
———————————————
.
چشم انداز در هنر معاصر صرفا اینکه یک منظره است را بیان نمی کند بلکه از ما سوال می کند. سوال در مورد آنچه توسط هنرمند مشاهده و برای بازنمایی انتخاب شده است و نیز از سوی دیگر در مورد بخش پنهان آن که نادیده مانده یا انتخاب نشده است, تا در نتیجه روابط مشاهده گرانه توسط مخاطب در ذهن او به شکل دیگری جلوه گر شود. شاید هم ذهن هنرمند و مخاطب در جایی به یک شکل به هم رسیدند. اما مهم دیدن و پرسیدن است.
مجموعه حاضر تلاشی برای نشان دادن نگاه هنرمند معاصر در بازنمایی چشم انداز و روایتش از آن, سپس دیدن و پرسیدن توسط مخاطب و کشف و بازنمایی روایت خودش از سوژه می باشد.

مریم کی احمدی زمستان ۹۸
.
———————————————
.
هنرمندان:

علی گنجوی
مرضیه آشیان
ندا صمدی
فرزانه افشار
وحید احمدی طباطبایی
فاطمه پزشکی مقدم

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *