رودررویی

رو در رویی نمایشگاه نقاشی

/
نمایشگاه گروهی نقاشی «رودر رویی» ———————————————— شارل…

نمایشگاه نقاشی و چیدمان

/
نمایشگاه نقاشی و چیدمان فتانه محمدی…
کژ نگریستن
نمایشگاه گروهی عکس
اجرای بداهه موسیقی و نقاشی

غریزه

/

کاتارسیس

/
: بهاره شورگشتی.متولد ۱۳۶۴،۱،۲ . نیشابور _دیپلم‌چهره…